Privacy Policy

Garantie rond  een rechtmatige en veilige verwerking  van persoongegevens.

Bij Fashion07 bvba hechten we veel belang aan het beschermen van uw privacy.  Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt.

We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken.  Zo kunnen we u beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Natuurlijk verbinden wij ons ertoe uw gegevens nooit door te geven aan derden. 

Neem gerust de tijd om ook ons Privacy beleid , Cookies beleid en onze Algemene voorwaarden door te nemen. Hierin vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang. 

Ook leest u hoe u hierover controle hebt. Neem gerust de tijd om ook ons Cookiebeleid en onze Algemene voorwaarden door te nemen. Dit privacybeleid geldt voor de websites www.benben.be  www.labsafe.be en www.benbenantwerp.be , www.benbenmondmaskers.be van Fashion07 bvba en de interne werking van Fashion07. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die en de manier waarop Fashion07 deze gegevens gebruikt en verwerkt.

Fashion07 heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Fashion07 , zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken, alsook de betrokkenen steeds tijdig informeren.

Garantie rond een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Wie wordt beschermd door dit Privacy beleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, gepersonaliseerde e-mails, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, sollicitanten, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer u in het kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten van  Fashion07 bv, of wanneer u ons kantoor bezoekt, is dit privacy beleid van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens
Wij engageren ons om onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. Wil u dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wat betekent verwerking van persoongegevens?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

Fashion07,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

Fashion07 bvba  is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer Fashion07 onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft. Daarnaast zal Fashion07 steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we de gegevens?

Fashion07 bvba  persoonsgegevens verzamelen bij, of in het kader van:

 • het bezoek van onze website;
 • het plaatsen van een bestelling;
 • het sturen van een contactformulier;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • het inschrijven voor gepersonaliseerde aanbiedingen;
 • het sturen van een mailbericht;
 • het insturen van een sollicitatie;
 • het uitwisselen van business cards;
 • het uitvoeren van een prospectie opdracht;
 • het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract. 


Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?      
 
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • wanneer we toestemming hebben gekregen;
 • in het kader van de voorbereiding van een bestelling;
 • om uw bestelling te bezorgen;
 • om u op de hoogte te houden over de status van de bestelling;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.

We bezorgen uw gegevens ook aan derden als dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, bijvoorbeeld aan ons distributiecentrum en onze bezorgdiensten.

Wanneer Fashion07 bvba een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen.

 • de uitvoering van een overeenkomst
 • Fashion07 bvba het geven van ondersteuning;
 • het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw interesse;
 • het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • statistische doelen;
 • de opmaak van een offerte;
 • het antwoorden op een specifieke vraag;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.

Bij het bezoek aan de website van Fashion07 bvba worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website bezoekt, verklaart u uw akkoord met deze gegevensinzameling die alleen bestemd is voor statistische doelen.

UW PRIVACY RECHTEN

U kan steeds beroep doen op de volgende privacy rechten:

 • recht op inzage van de persoonsgegevens die Fashion07 bvba over u ter beschikking heeft;
 • recht op correctie, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;  
 • recht om vergeten te worden , met gevolg schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • recht op datamigratie van uw persoonsgegevens;
 • recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u beroep wilt doen op uw privacy rechten, zoals hierboven bepaald, stuur dan een e-mail naar store1benbenantwerp.be Gelieve hierbij te vermelden, in het mailonderwerp, op welke soort privacy recht (bvb. recht op inzage) u beroep wilt doen. 

Indien het e-mailadres dat bij het aanmaken van de account van de betrokkene werd gebruikt, niet langer in gebruik is, dient de aanvraag te gebeuren via een schriftelijk verzoek naar het adres:

Fashion07 bv, Kloosterstraat 30-32, 2000 Antwerpen.

In het verzoek dient de volgende informatie steeds meegegeven te worden:

 • Een kopie van de voorkant van de identiteitskaart van de betrokkene, zodat de betrokkene geïdentificeerd kan worden. 
 • Het originele e-mailadres dat bij het aanmaken van de account van de betrokkene werd ingevoerd, zodat de juiste account kan geïdentificeerd worden. 
 • Het e-mailadres waarop de betrokkene de informatie wenst te ontvangen. 
 • De aard van het verzoek.
 • Het soort privacy recht waarop u beroep wilt doen

Als u beschikt over een account kan u ten allen tijde zelf uw gegevens beheren in het accountoverzicht.  Door in te loggen in de eigen account.


Fashion07 bv  zal binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag, gevolg geven aan uw vraag.

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan u op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief en/of gepersonaliseerde aanbieding van Fashion07 bvba.

Persoonsgegevens aan derden

Fashion07 bv  uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van Fashion07 bv en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, leveren van uw bestelling … ).

Als het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.  

Verder is het mogelijk dat Fashion07 bvba uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer Fashion07 bv hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • wanneer Fashion07 bv, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die Fashion07 bvba heeft verzameld een van de overgedragen activa zullen zijn;
 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behalve wanneer u uw hier uitdrukkelijk tegen hebt verzet;
 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacy beleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal Fashion07 bvba uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij Fashion07 bvba hiervoor uw expliciete toestemming heeft gekregen.

Fashion07 bvba zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft uw persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u klachten hebt over de manier waarop Fashion07 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht indienen via mail op store1benbenantwerp.be  Wij zullen u klacht met de ernst opnemen. Indien u echter nog verder klacht wilt indienen kan dit bij de Privacy commissieAls u vragen hebt over het privacy beleid of over de manier waarop Fashion07 bv  uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op:

Update Privacybeleid

Fashion07 bvba is gerechtigd om dit privacy beleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacy beleid wordt weergegeven, te raadplegen zodat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.

Winkelwagen