Algemene Voorwaarden

INLEIDENDE BEPALING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door de FASHION07 BV via haar webwinkels “BENBEN.BE / BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS”. 

Het plaatsen van een bestelling op de website van BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

De BV FASHION07 behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

“BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS de websites van de BV FASHION07 waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Onder BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS worden alle domeinnamen (.be,de .nl,fr, .eu, .com) verstaan. 

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de websites “BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS “. 

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de BV FASHION07 en de klant van de internetwinkel “BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS ” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS. 

“Producten”: alle goederen aangeboden door de BV FASHION07via BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

BV FASHION07
Kloosterstraat 30-32
2000 Antwerpen
België  , info@fashion07.be  Tel: ++32(0)497550303
BE 08918701402 ANTWERPEN

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. 

De klant en de BV FASHION07 komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van electronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de electronische bestanden van de BV FASHION07 hiervoor als een vermoeden van bewijs. 

BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS behouden zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

 • bij het niet voorradig zijn van een product
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
 • bij overmacht

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS behouden zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

BETALING

Online betalingen gebeuren via MOLLIE. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop, de Belfius betaalknop,PAYPALL overschrijving of via Ideal. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE. 

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De BVBA FASHION07 kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld via MOLLIE. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van de BV FASHION07. 


Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is de BV FASHION07 bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

 

LEVERING EN LEVERINGSTIJD

BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS streven ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 15 u voor bestellingen met leveradres in België of vóór 15 u voor bestellingen met leveradres buiten België nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden. 

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van de BV FASHION07. 

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. 

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort de BV FASHION07 binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN BENBENMONDMASKERS van de klant doorgekregen heeft. 

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort de BV FASHION07 binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS heeft doorgekregen van de klant. 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 

Elke levering wordt verzonden op de manier zoals gevraagd door de klant op het moment van de bestelling. Mocht het opportuun zijn een bestelling op een andere manier te verzenden dan gevraagd wordt dit vooraf aan de klant gemeld via e-mail.. 

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

VERZENDKOSTEN

Voor bestellingen met leveradres in België:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 200 of meer bedraagt
 • betaalt u € 5 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 200

Voor bestellingen met leveradres in Nederland:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 200 of meer bedraagt
 • betaalt u € 6,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 200

Voor bestellingen met leveradres in Luxemburg:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 200 of meer bedraagt
 • betaalt u € 7,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 200

Voor bestellingen met leveradres in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 250 of meer bedraagt
 • betaalt u € 9,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 250

Voor bestellingen met leveradres in alle andere EU landen:

 • is de verzending gratis indien de waarde van de bestelling € 500 of meer bedraagt
 • betaalt u € 29,95 verzendkosten indien de waarde van de bestelling kleiner is dan € 500

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de BV FASHION07.

VERZAKING

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. 
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt  BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs en de kosten voor verzending naar de klant terug. 

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres: 
BV FASHION07 ( BENBEN) KLOOSTERSTRAAT 30-32, 2000 ANTWERPEN.

Garantie op fabricagefouten 

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. 

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

COPYRIGHT

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS is copyright van toepassing. 
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. 
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de BV FASHION07. 
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS /BV FASHION07zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen, Belgie volgens Belgisch recht bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. 

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en BENBEN.BE, BENBENANTWERPEN EN/OF BENBENMONDMASKERS/BV FASHION07 zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij benben.be.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.]

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FASHION07 BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FASHION07 BV heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FASHION07 BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De artikelen die samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (indien mogelijk in originele verpakking.

In geval van geboekte diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FASHION07 BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FASHION07 BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan FASHION07 BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door FASHION07 BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

FASHION07 BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
· dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
· de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop FASHION07 BV geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde producten);
· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
· de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
· overeenkomsten waarbij de Klant FASHION07 BV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
· de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
· de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een
abonnement op dergelijke publicaties;
· overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
· de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend
dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
· de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Winkelwagen